W jaki sposób i gdzie mogę uzyskać pomoc finansową dla mojego dziecka?

Oficjalną pomoc finansową dla niepełnosprawnego dziecka można uzyskać zarówno od państwa, jak i z sektora prywatnego.

W pierwszym przypadku niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności. Dzieci z poważnymi wadami ortopedycznymi przeważnie kwalifikują się do uzyskania takiego orzeczenia, o które należy wnioskować w Powiatowych bądź Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej. Na podstawie orzeczenia Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję, jaki rodzaj świadczenia przysługuje dziecku (a w zasadzie jego rodzicom). Orzeczenie pozwala również na sfinansowanie lub refundację sprzętu ortopedycznego, obuwia czy rehabilitacji.

Jeśli natomiast chodzi o sektor prywatny, organizacjami oficjalnie pośredniczącymi w zbieraniu pieniędzy na rzecz niepełnosprawnego dziecka są fundacje. W tym przypadku konieczność posiadania orzeczenia o niepełnosprawności zależy od statutu każdej fundacji – czasami nie jest ono konieczne, aby stać się podopiecznym fundacji. Zapisanie dziecka do fundacji pozwala gromadzić na jego rzecz pieniądze w postaci darowizn, zbiórek publicznych oraz odliczeń 1% podatku. Pieniądze mogą być wykorzystywane na zasadach refundacji, za okazaniem faktury na sprzęt ortopedyczny, obuwie, konsultacje lekarskie, leczenie, operacje, rehabilitacje, a także poprawę warunków socjalno-bytowych. Każda fundacja szczegółowo wymienia listę rzeczy i usług, mogących podlegać refundacji.

Czym kierować się przy wyborze fundacji dla mojego dziecka?

W Polsce działa wiele fundacji pomagających dzieciom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami lub ograniczeniami społecznymi. W zasadzie ciężko określić jednolite kryteria wyboru „najlepszej” fundacji, ponieważ jest to indywidualna decyzja każdego rodzica. Warto jednak sprawdzić dokładniej wybraną fundację:

 • Ile lat istnieje na rynku
 • Jakie opinie ma w Internecie / wśród rodziców dzieci z podobnymi schorzeniami
 • Czy jest organizacją pożytku publicznego (tylko fundacje ze statusem OPP mogą pozyskiwać dla swoich podopiecznych środki pochodzące z 1% poda
 • Czy wyodrębnia indywidualne subkonta na rzecz każdego podopiecznego
 • Czy fundacja dopuszcza przekazanie środków finansowych na daną usługę lub sprzęt na podstawie faktury pro forma, czy też wyłącznie zwraca już poniesione przez rodziców koszty (jest to szczególnie ważne przy kosztownych operacjach lub sprzętach ortopedycznych bądź rehabilitacyjnych)

Dodatkowe informacje na temat fundacji, które warto sprawdzić to:

 • W jaki sposób fundacja angażuje się w pozyskiwanie środków na rzecz swoich podopiecznych
 • Czy umożliwia rodzicom przeprowadzanie zbiórek publicznych, ogłaszanie apeli bądź innych form pozyskiwania środków finansowych na leczenie z udostępnieniem indywidualnego konta do gromadzenia pieniędzy
 • Czy pobiera opłaty i prowizje za przyjęcie w poczet podopiecznych oraz za wpłaty lub wypłaty środków z indywidualnego konta podopiecznego
 • Jaki jest przeciętny czas zwrotu środków na konto osobiste od momentu przekazania do fundacji wszystkich niezbędnych do refundacji dokumentów
 • Czy umożliwia członkostwo w innej fundacji (część fundacji zakazuje bycia podopiecznym innej fundacji, wspomagającej leczenie tego samego rodzaju schorzeń)

Jakie dokumenty są niezbędne, aby stać się podopiecznym fundacji?

Każda fundacja może wymagać nieco innej listy dokumentów niezbędnych do przyjęcia dziecka w poczet podopiecznych, jednak standardowa lista dokumentów obejmuje:

 • wniosek o przyjęcie dziecka do fundacji
 • orzeczenie o niepełnosprawności i / lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność dziecka
 • oświadczenia o dochodach rodziców
 • zdjęcie

Na podstawie wniosku wraz z kompletem dokumentów, fundacja zawiązuje umowę – porozumienie z rodzicami dziecka, potwierdzające jego przynależność do fundacji.

Jakie dokumenty są niezbędne, aby uzyskać pomoc z Ośrodka Pomocy Społecznej?

Dokumentem stwierdzającym możliwość uzyskiwania świadczeń na osobę niepełnosprawną jest orzeczenie o niepełnosprawności. Można je uzyskać w miejskim lub powiatowym Ośrodku Pomocy Społecznej, składając:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • zaświadczenie od lekarza, stwierdzające niepełnosprawność dziecka (czasami na specjalnym druku Ośrodka Pomocy Społecznej)
 • dokumentację lekarską dotyczącą dziecka
 • inne dokumenty, zdjęcia, mające znaczenie przy wnioskowaniu o wydanie orzeczenie

Po przyjęciu wniosku wraz z kompletem dokumentów, Ośrodek Pomocy Społecznej wyznacza termin posiedzenia komisji orzekającej, która wydaje orzeczenie o niepełnosprawności. Zawarte w orzeczeniu decyzje komisji orzekającej są podstawą do uzyskania określonego rodzaju świadczenia.
Od decyzji komisji miejskiego / powiatowego Ośrodka Pomocy Społecznej można odwołać się do wyższej instancji, jaką jest Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Jakie wsparcie uzyskam od fundacji?

Jeśli wybrana fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz wyodrębnia indywidualne konta dla swoich podopiecznych, wówczas można przekazywać na rzecz konkretnego dziecka 1% podatku z rocznych deklaracji podatkowych.

Większość fundacji umożliwia rodzicom również przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz ogłaszanie apeli na rzecz ich dzieci lub – w szczególnych przypadkach – organizuje w swoim zakresie akcje charytatywne wspierające konkretnego podopiecznego.

Fundacje przeważnie również udostępniają swoim podopiecznym bazę wiedzy na tematy związane z leczeniem i rehabilitacją, wypożyczają specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, organizują szkolenia, zajęcia, turnusy rehabilitacyjne itp.

Czy fundacja finansuje leczenie lub rehabilitację dziecka?

To zależy od statutu każdej fundacji. Większość fundacji może przekazać własne środki na rzecz konkretnego podopiecznego, jednak jeśli fundacja udostępnia swoim podopiecznym indywidualne konta, wówczas zbieranie pieniędzy leży najczęściej w gestii rodziców, ich zaangażowania i determinacji. W takim kontekście nie można zatem stwierdzić, że fundacja sama finansuje leczenie dziecka. Pozwala natomiast gromadzić środki finansowe na ściśle określony cel oraz zwiększa wiarygodność apeli rodziców o konieczność pomocy dziecku.

Jakie wsparcie uzyskam od Ośrodka Pomocy Społecznej?

Rodzaj wsparcia, na jakie można liczyć ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej, zależy od diagnozy zawartej w orzeczeniu o niepełnosprawności.

Samo posiadanie orzeczenia kwalifikuje do uzyskiwania zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 153 zł miesięcznie. Aby go otrzymywać, należy złożyć odpowiedni wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej, załączając aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Z orzeczenia o niepełnosprawności wynika również, czy rodzicom (bądź opiekunom prawnym) dziecka przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Wskazuje na to punkt 7 orzeczenia – „Konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji”. Jeśli wskazania komisji orzekającej stwierdzają „Tak, wymaga”, wówczas rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1200 zł miesięcznie, pod warunkiem rezygnacji z pracy zarobkowej (rozumianej zarówno jako umowa o pracę, dowolna umowa cywilnoprawna typu zlecenie lub o dzieło, jak i prowadzenie działalności gospodarczej). W takiej sytuacji rodzicowi przysługuje oczywiście także w/w zasiłek pielęgnacyjny.

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, związanego z wadami kończyn, pozwala również na dofinansowanie lub refundację specjalistycznych urządzeń ortopedycznych, obuwia ortopedycznego oraz rehabilitacji dziecka.