...
Back to Top

Świadczenia dla osób rezygnujących z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem

Twoje dziecko urodziło się z niepełnosprawnością lub nabyło ją z wiekiem, w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a Ty zastanawiasz się, jak pogodzić pracę na cały etat z opieką nad wymagającym stałej opieki synem lub córką? Rezygnacja z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem to temat bardzo trudny i przez wielu analizowany przez wiele miesięcy, zanim zapadnie decyzja. Dlatego zanim ją podejmiesz, dowiedz się, na jakie wsparcie finansowe może liczyć niepracująca mama dziecka z niepełnosprawnością? Czy zasiłek pielęgnacyjny pokrywa koszty lekarstw?  W jakiej wysokości jest świadczenie pielęgnacyjne i ile wynosi specjalny zasiłek opiekuńczy? Komu należą się te świadczenia? Na te, i inne pytanie, postaramy się odpowiedzieć w tym wpisie.

Świadczenie pielęgnacyjne – pomoc dla osób, które opiekują się dzieckiem z niepełnosprawnością

Twoje dziecko wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, edukacji i rehabilitacji? Możesz stanąć przed wyborem: zwolnienie z pracy lub praca na część lub cały etat plus opłacanie asystenta osoby z niepełnosprawnością lub opiekunki. Jeżeli jednak pierwsze rozwiązanie bardziej do Ciebie przemawia i sytuacja rodzinna Ci na to pozwala, to informujemy, że możesz skorzystać z dwóch świadczeń pomocowych. Jednym z nich jest świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Należy się matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, dziecku (w przypadku opieki nad rodzicem), spokrewnionej rodzinie zastępczej, dalsze pokrewieństwo ale tylko wtedy gdy spełniają 3 warunki: rodzice dziecka nie żyją, są pozbawieni praw rodzicielski lub mają znaczny stopień niepełnosprawności, nie ma innych – bliższych osób oraz gdy nie ma ustanowionego opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej.

Artykuł 17 Ustawy o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U.2022.615 t.j.) opisuje 8 sytuacji, gdy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje. To m.in. przypadek, gdy osoba-opiekun ma ustalone prawo do renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, korzysta z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego. Nie może z zasiłku skorzystać osoba, która sama posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Obostrzenia dotyczą też osoby, która wymaga opieki – nie może pozostawać w związku małżeńskim, chyba że jej współmałżonek również ma znaczny stopień niepełnosprawności, ale też osoba przebywająca w rodzinie zastępczej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Cały katalog zastrzeżeń jest dostępny na ISAP.

Dwie najważniejsze informacje. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, natomiast jeżeli martwisz się świadczeniem emerytalnym, bądź spokojny – w przypadku tej formy świadczenia będzie opłacana składka rentowo-emerytalna.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wynosi w 2022 roku wynosi 2119 zł.

Ile będzie wynosić świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku?

Na to pytanie nie można znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Jest ono waloryzowane, dlatego możemy spodziewać się nieznacznego wzrostu wypłacanego świadczenia w 2023 roku.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – komu przysługuje?

Inną formą pomocy jest specjalny zasiłek opiekuńczy, który przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia/innej pracy zarobkowej w celu jej sprawowania. Mogą go otrzymać osoby na których ciąży obowiązek alimentacyjny, osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub umiarkowanym, z adnotacją o konieczności opieki przez drugą osobę.

W tym przypadku istotną rolę gra kryterium dochodowe, które wynosi 764 zł na osobę. Od 1 listopada 2021 prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest ustalane na podstawie dochodu z 2020 roku. W celu ustalenia dochodu brany jest pod uwagę łączny dochód dwóch rodzin: rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki.

Kogo zaliczamy do składu rodziny?

  • Skład rodziny osoby sprawującej opiekę: małżonkowie, rodzice dzieci, opiekun faktyczny dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • W skład rodziny małoletniej osoby wymagającej opieki wchodzi osoba wymagająca opieki, jej rodzice, małżonek rodzica osoby wymagającej opieki lub osoba z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko, pozostające na utrzymaniu wyżej wymienionych osób dzieci w wieku do 25 roku życia.
  • Skład rodziny pełnoletniej osoby wymagającej opieki: osoba wymagająca opieki, jej małżonek lub osoba z którą wychowuje wspólne dziecko, pozostające na utrzymaniu wyżej wymienionych osób dzieci w wieku do 25 roku życia.

Do składu rodziny nie zaliczamy: dziecka będącego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Katalog sytuacji, w których nie przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy jest tożsamy z tym, przy wypłacie świadczenia pielęgnacyjnego, więc będą to opiekunowie, którzy mają ustalone prawo do emerytury, renty (również rodzinnej, socjalnej), świadczenia i zasiłku przedemerytalnego oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna lub sami mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie należy się również osobie wymagającej opieki, gdy ta została umieszczona w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę, a także takiej, na która inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury lub jest uprawniona do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieka na podstawie przepisów innego państwa.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 620 zł.

Inne świadczenia pomocowe

Pamiętaj, że oprócz tych świadczeń przysługuje Ci tzw. „500+” i zasiłek pielęgnacyjny dla każdego rodzica i opiekuna dziecka z niepełnosprawnością. Zasiłek pielęgnacyjny, który jest przyznawany wszystkim, niezależnie od dochodu i stanu zatrudnienia, którzy spełniają poniższe warunki. Jego celem jest „częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji”. 

Lista beneficjentów jest krótka, należą do niej: niepełnosprawne dziecko; osoba niepełnosprawna powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia; osoba, która ukończyła 75 lat.

Nie przysługuje on natomiast osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego i osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (to na instytucji spoczywa ciężar ponoszenia kosztów utrzymania takiej osoby i zapewnienia jej lekarstw i środków ortopedycznych)

Jaka jest wysokość zasiłku pielęgnacyjnego? Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Mamy nadzieję, że znalazłeś tutaj informacje na temat świadczeń, na które możesz liczyć po rezygnacji z pracy lub innej formy zatrudnienia.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci – czy warto z nich skorzystać?

Codziennie dajesz z siebie wszystko, aby stworzyć dziecku optymalne warunki rozwoju intelektualnego i fizycznego. Ze względu na choroby wrodzone i niepełnosprawności nabyte te wysiłki są jeszcze większe. Ale czy wiesz, że dla ogólnego rozwoju Twojej pociechy warto dostarczać jej wielu zróżnicowanych bodźców? Z pomocą przychodzą organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnością (ruchową i intelektualną), inicjatywy sportowe, których celem jest aktywizacja najmłodszych, ale są też cykliczne obozy i turnusy rehabilitacyjne. To właśnie te ostatnie warto rozważyć. Dlaczego?

Czym są turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne to oferta wypoczynku, aktywizacji, zajęć sportowych, prozdrowotnych i rehabilitacyjnych dla dzieci, nastolatków, dorosłych i seniorów. Ich celem jest regeneracja po przebytej chorobie, kontuzji, urazie lub długotrwałym leczeniu, maksymalne usprawnienie organizmu poprzez szereg przygotowanych zabiegów, zajęć sportowych i spotkań terapeutycznych. Aby wyjazd mógł być nazwany turnusem, musi spełnić kilka wymogów. Turnusami rehabilitacyjnymi są zorganizowane, co najmniej 14-dniowe pobyty w określonych ośrodkach. Przeznaczone są dla grup powyżej 20 osób o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Bazują na starannie opracowanym programie rehabilitacyjnym i wypoczynkowym. Jest też inny wymiar turnusów rehabilitacyjnych. Integracja osób w podobnym wieku, z podobnymi problemami pozwala na wymianę doświadczeń, pozwala poczuć się zrozumianym, akceptowanym, nieosamotnionym w całym procesie powrotu do zdrowia, odzyskiwania lub nabywania sprawności.

W zależności od tego, na jaki cel turnus jest nakierowany i jakie niepełnosprawności obejmuje swoim działaniem, nastawiony są na mobilizację fizyczną i społeczną uczestników. Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci pobudzają rozwój osobisty, zachęcają do aktywnego spędzania czasu oraz wzmagają samodzielność. To, co można z nich wynieść to nie tylko fantastyczne wspomnienia, większą sprawność i wiedzę z zakresu swojej motoryki, ale też nowe znajomości, a te, jak wiadomo, są często najcenniejsze bo zostają z nami na lata!

Gdzie na turnus rehabilitacyjny?

Sezon wakacyjny już za moment, a wraz z nim otwiera się szeroka oferta turnusów rehabilitacyjnych w górach, na mazurach, nad morzem i w innych miejscowościach na terenie Polski. Spośród szerokiej oferty możesz wybrać turnusy rehabilitacyjne lub rehabilitacyjno-wypoczynkowe. Warto zrobić rozeznanie wśród turnusów ukierunkowanych na konkretne obszary (np. neurologia) lub pod konkretne dysfunkcje (ruchu, Zespołu Downa, autyzmu, Zespołu Aspergera, itd.). Dzięki temu, oferta rehabilitacyjna, zabiegowa będzie najbardziej odpowiadała na potrzeby Twojego dziecka.

Turnus rehabilitacyjny nad morzem warto wybrać przy niedoborach jodu, dają możliwość nie tylko spędzenia ciekawie czasu, poznać nowych ludzi, ale spędzić chwilę nad polskim morzem, co już samo w sobie jest atrakcją, która zachęci dziecko do wyjazdu. Z kolei turnusy rehabilitacyjne w górach pozwolą Twojemu dziecku poprawić kondycję, nauczyć się wspinać po skałach. Na pewno są wymagające, ale jeżeli Twoje dziecko ma niespożytą energię, a jego niepełnosprawność nie wadzi mu przy aktywnościach, serdecznie polecamy.

Wszelkie niezbędne informacje, możesz uzyskać ze strony PFRON. Polecamy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat turnusów, na oficjalnej stronie www PFRON. Aby zachęcić Was do poszukiwań idealnej oferty dla Twojego dziecka, czy też dla Ciebie, zgromadziliśmy kilka propozycji turnusów rehabilitacyjnych najtańszych i turnusów rehabilitacyjnych finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Poniżej lista turnusów na nadchodzący sezon:

https://www.patrona.pl/turnusy-rehabilitacyjne-2022

https://osrodekneuron.pl/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci/

https://www.neptunjantar.pl/turnusy-rehabilitacyjne.html

https://www.polonus.travel.pl/

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON to oferta skierowana do tych, których środki finansowe w znacznej mierze przeznaczane są na zdrowie, sprawność, rehabilitację osób i dzieci z niepełnosprawnością. Dofinansowanie ze strony funduszy publicznych odciąży domowy budżet, a często umożliwi skorzystanie z oferty zabiegów, które są tak ważne dla powrotu do sprawności lub podtrzymania jej. Wniosek na turnus rehabilitacyjny – druk znajdziesz na stronie PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Od 2022 roku wnioski można składać online.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.