Back to Top

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Równym Krokiem z siedzibą przy ul. Kościelnej 30B, 44-230 Czerwionka Leszczyny, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000645714, NIP 6423198099, Regon 365822759, (dalej Fundacja), e-mail: fundacja@rownymkrokiem.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu realizacji zadań statutowych Fundacji na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne — na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  1. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości —podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
  1. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji polegającego na ewentualnym ustaleniu, lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  1. w celu wyrażonym w treści każdej zgody lub każdej ze zgód, o ile zostały przez Pana/Panią udzielone  – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie udzielona zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  • podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi niezbędne do realizacji zadań statutowych Fundacji, takie jak usługi księgowe, rozliczanie umów, usługi prawne;
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT (w tym firmom hostingowym, serwisowym, programistycznym);
  • bankom i pośrednikom płatności w zakresie realizacji płatności;
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe w zakresie dostaw korespondencji;
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • 5 lat od dnia rozwiązania/wygaśnięcia subkonta. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację;
  • do momentu wycofania zgody. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody. Zgodę może Pan/Pani wycofać kontaktując się pod adresem podanym w pkt. 1;
  • do momentu złożenia sprzeciwu. W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Fundacji;
  • 5 lat liczony od końca bieżącego roku rozrachunkowego w przypadku danych finansowych, bądź dotyczących rozliczeń na podstawie przepisów podatkowych, w szczególności ustawy o rachunkowości.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • W przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Fundacji przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Fundacja prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w wymaganym przez Fundacje zakresie niezbędne w celu założenia subkonta. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Fundacja jest brak możliwości założenia subkonta. Podanie danych fakultatywnych nie wpływa na założenie subkonta, a jedynie na realizację przez Fundacja dodatkowych działań (w tym działań marketingowych i promocyjnych).