Back to Top
Statut Fundacji Równym Krokiem

I. Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Równym Krokiem zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Czerwionka-Leszczyny

§4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§7

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.

§8

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§9

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§10

Ministrem sprawującym nadzór ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

II. Cele i zasady działania Fundacji

§11

1. Pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym, zagrożonym wykluczeniem społecznym i socjalnym.
2. Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne.
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Profilaktyka zdrowotna – integracja kulturalna poprzez sport i aktywny wypoczynek.
5. Działalność charytatywna i prospołeczna.
6. Ochrona i promocja zdrowia.
7. Promocja i organizacja wolontariatu.
8. Działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych.
9. Wspieranie edukacji, kultury fizycznej, aktywności sportowej, kulturalnej i towarzyskiej.
10. Udzielanie pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.).

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
§12

1. Finansowanie leczenia i rehabilitacji w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
2. Pomoc finansową i rzeczową dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
3. Zakup leków i środków medycznych.
4. Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego.
5. Organizowanie i finansowanie wyjazdów oraz imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych z udziałem osób niepełnosprawnych.
6. Organizowanie zajęć i warsztatów twórczych, szczególnie zajęć plastycznych, fotograficznych i teatralnych.
7. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów.
8. Gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizn, dotacji, grantów, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, papierów wartościowych i odsetek bankowych.
9. Współpracę z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami, w kraju i zagranicą.
10. Wspieranie działalności innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
11. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.

III. Majątek i dochody fundacji

§13

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1 000 zł. (słownie: tysiąc złotych) wpłacony przez Fundatora oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§15

Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, grantów, zapisów,
b) subwencji osób trzecich,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) dochodów z majątku Fundacji
e) odsetek i lokat bankowych

§16

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe, a w przeciwnym razie spadek odrzuca.

§18

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV. Organy i sposób zorganizowania fundacji.

§19

1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd
b) Rada Fundacji.
2. Prezesem Zarządu jest z urzędu Fundator chyba, że powoła on do pełnienia tej funkcji inną osobę, która wyrazi na to zgodę.
3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
4. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
5. Zarząd Fundacji odwoływany i powoływany jest przez Fundatora.

V. Zarząd fundacji

§20

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Fundatora.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 1.
4. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Zarządu

§21

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany i odwoływany przez Fundatora.
2. Fundatorowi przysługuje prawo powołania i odwołania Honorowego Prezesa Fundacji.

§22

Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesa oraz członka zarządu.

§23

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

§24

Zarząd Fundacji:
a) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
b) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
c) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
e) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
f) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
g) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
h) podejmuje uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu jej majątku w przypadku likwidacji
i) powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.
j) powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz Rady Fundacji.

§25

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące

§26

Wynagrodzenie członków zarządu i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

§27

1. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
3. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej dwóch jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
4. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale, decyduje Prezes Zarządu.

§28

W razie śmierci Fundatora – osoby fizycznej – w jego miejsce wstępuje osoba wcześniej przez niego wskazana. W przypadku braku wskazania, w miejsce Fundatora wstępuje osoba wybrana przez jego spadkobierców. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych następców Fundatora.

VI. Rada Fundacji

§29

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 7 osób, powołanych przez Fundatora na okres 3 lat.
3. Odwołanie Członka Rady Fundacji przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 2.
4. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.

§30

Do obowiązków Rady Fundacji należy:
a) Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
e) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
f) Przekazywanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli Zarządowi.

§31

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§32

1. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Fundacji
2. Forma zwołania posiedzenia powinna być pisemna (e-mail, list).
3. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

§33

1. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
3. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego

§34

1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

VII. Zmiana statutu

§35

1. Zmiany Statutu nie mogą w istotny sposób naruszać celów Fundacji.
2. Zmiany Statutu Fundacji może dokonać Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej dwóch jego członków, w tym Prezesa Zarządu, który w przypadku równej liczby głosów, decyduje.

VIII. Postanowienia końcowe

§36

1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.